Interhos ศิริราช

งานประชุมวิชาการประจำปี 2559 Interhos ศิริราช

ชื่องาน                 งานประชุมวิชาการประจำปี 2559 Interhos ศิริราช

จัดโดย                 ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

วันที่จัดงาน          15 มกราคม 2559

สถานที่จัดงาน     ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15

 


 

 Visitors: 70,480