กิจกรรม CSR 2022

ภาพกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) 2022

ประมวลภาพกิจกรรม CSR กิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2565 (วัดผาสุกมณีจักร)  

         

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

ตัวแทน บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพร์ส 1994 จัดส่งมอบ ทิชชู่เปียก และ สเปร์ย Gentio แก่ คณะครูอาจาร์ยและเด็กนักเรียน โรงเรียน วัดผาสุกมณีจักร ในเขตพื้นที่บริเวณเมืองทองธานี

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม CSR กิจกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2565 (เทศบาลนครปากเกร็ด)

 

 บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพร์ส 1994 จัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ด 

และ กลุ่ม อสม ชุมชนเขตปากเกร็ด เมื่อวันที่ 8/7/65 โดยทางบริษัทมีวัตถุประสงค์อยากให้ชาวบ้านและประชาชนทั่วไปมองเห็นถึงความสำคัญ

ของการรักษาความสะอาดในการจับหรือสัมผัสสิ่งของต่างๆจากภายนอก เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคและเชื้อไวรัสต่างๆตามสถานการ์ณในปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 82,139