เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์สภาพผิวใบหน้า Visia (Version7)

  • เครื่องวิเคราะห์สภาพผิวหน้าที่สามารถดูปัญหาของสภาพผิวหน้า ที่วิเคราะห์ได้ทั้งผิวหนังชั้นบนและชั้นที่ลึกลงไป

  • โดยจะวิเคราะห์ออกมา 8 คุณลักษณะ โดยมีค่าตัวเลขช่วยบอกถึงคุณภาพผิวหน้าว่ามีปัญหามากน้อยเพียงใด ทำให้คนไข้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพของปัญหาบนใบหน้าได้ชัดมากขึ้น

  • ถ่ายภาพก่อนและหลังการทำการรักษา เพื่อติดตามผลการรักษาได้

  • โหมดอื่นๆที่ช่วยในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ขนตา, การดูสภาพผิวหน้าแบบ 3 มิติ, การดูภาพจำลองของสภาพผิวหน้าหากมีอายุมากขึ้น 5 ปี, การแนะนำผลิตภัณฑ์ในการรักษา มีการตรวจหา Skin type ของคนไข้แบบอัตโนมัติ

Redefining the Vision of Skin Care


The all new 7th Generation VISIA Complexion Analysis System delivers a significantly improved experience for aesthetic and skin care consultations. A newly designed capture module rotates smoothly around the subject, greatly simplifying the imaging process while providing greater comfort for the client. Updated software allows faster image capture with automatic skin type classification, refined facial feature detection and more.IntelliFlash®
, cross-polarized and UV lighting are used to record and measure surface and subsurface skin conditions. UV photography provides the most complete data set available for sun damage assessment and analysis, including UV fluorescence imaging to reveal porphyrins.

 

Canfield’s RBX® Technology separates the unique color signatures of Red and Brown skin components for unequaled visualization of conditions that result in color concentration, such as spider veins, hyperpigmentation, inflammation and other conditions.

 

 

SPOTS

Typically brown or red skin marks, distinguishable by the distinct color and contrast from the background skin tone. Spots vary in size and shape, and are normally visible to the naked eye.

 


 

WRINKLES

Furrows, folds or creases in the skin that can increase as a result of sun exposure and are associated with a decrease in skin elasticity.

 

TEXTURE

Raised and depressed areas that indicate variations on the skin surface affecting skin smoothness.

 

 

PORES

Circular surface openings of sweat gland ducts. Due to shadowing, enlarged pores appear darker than the surrounding skin tone and are identified by the darker color and circular shape.

 

 

UV SPOTS

The absorption of UV light by epidermal melanin just below the skin surface results in the display and detection of UV spots that can result from sun damage.

 

 

BROWN SPOTS

Pigmentation and discoloration on and beneath the surface of the skin.

 

 

RED AREAS

Concentrated darker red areas, which may be related to a variety of conditions such as inflammation or spider veins.

 

 

 

PORPHYRINS

Bacterial excretions that can become lodged in pores.

 

 

 

 


Quantitative Analysis & Visual Assessment


 

 

 

TRUSKIN AGE®

Determines the patient's overall skin condition and age, providing a revolutionary new metric to guide the selection of skin care products and treatment options.

 

 

 

PERCENTILE SCORES

VISIA's patented comparison to norms analysis uses the world's largest skin feature database to grade your patient's skin relative to others of the same age and skin type. Measure spots, wrinkles, texture, pores, UV spots, brown spots, red areas, and porphyrins.

 

 

 

MEANINGFUL COMPARISONS

Compare results side by side for any combination of views, features or time points, including graphs and numerical data. Zoom and pan images in tandem for clear and easy comparisons.

 

 

 

EYELASH ANALYSIS

Evaluates the results of lash improvement treatments with numerical assessments and graphic visualizations.

 

 

 

LOUPE TOOL

Target a selected area of the image for maximum impact. Zoom within, expand or shrink the loupe using a mouse or touchscreen.

 

 

 

3D VIEWER

Visualize the skin's surface in three dimensions from any angle, rendered in natural skin tone, color relief, or gray scale.

 

 

 

AGING SIMULATION

Simulate the aging process to show clients older or younger by 5-7 years for spots, wrinkles or both.

 

 

 

CAPTURE-ONLY MODE

Zip through repeatable facial imaging for photo documentation without pausing to process the images. Analysis may be performed later, if desired.

 

 

 

SKIN TYPE DETECTION

Automatic detection of the client’s skin type for streamlined image processing and feature analysis.

 

 


Others Products 


 Visitors: 125,550