ViroVac Surgical Smoke Evacuator

เครื่องดูดควันทางการแพทย์ 

 

Zimmer Cryo6

เครื่องกายภาพบำบัดด้วยลมเย็น รุ่นใหม่ล่าสุด จากประเทศเยอรมนี

 

OPTOMED AURORA

กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา จากประเทศฟินแลนด์