คณะกรรมการบริษัท

 

ดร.นปกรณ์  กลิ่นทอง

ประธานกรรมการ


นายวรัญ  หาญวงศ์ฤทธิ์

รองประธานกรรมการบริษัท

พลเอกวิสิษฐ  แจ้งประจักษ์

กรรมการ

นายธวัชชัย  บุญเลิศ

กรรมการ

นายอนุวัตร  เลิศพิทักษ์สุนทร

กรรมการผู้จัดการ

นายภวิศ  ง่วนบรรจง

กรรมการ

นาย ประสพ ศุภวราพงษ์    

กรรมการ

 

 


Visitors: 22,103