คณะกรรมการบริษัท

 

นายวรัญ  หาญวงศ์ฤทธิ์

รองประธานกรรมการบริษัท

รักษาการประธานกรรมการ


พลเอกวิสิษฐ  แจ้งประจักษ์

กรรมการ

นายธวัชชัย  บุญเลิศ

กรรมการ

นายอนุวัตร  เลิศพิทักษ์สุนทร

กรรมการผู้จัดการ

นายภวิศ  ง่วนบรรจง

กรรมการ

นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์     

กรรมการ

 

 


Visitors: 125,556