คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

 

พลเอกวิสิษฐ  แจ้งประจักษ์

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวรัญ  หาญวงศ์ฤทธิ์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายธวัชชัย  บุญเลิศ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
Visitors: 125,556