คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

 

พลเอกวิสิษฐ  แจ้งประจักษ์

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวรัญ  หาญวงศ์ฤทธิ์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายธวัชชัย  บุญเลิศ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
Visitors: 22,103