คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

 

ดร.นปกรณ์  กลิ่นทอง

กรรมการอิสระ


นายวรัญ  หาญวงศ์ฤทธิ์

กรรมการอิสระ

พลเอกวิสิษฐ  แจ้งประจักษ์

กรรมการอิสระ


Visitors: 28,455