การบรรยายเรื่อง Legend Of lasik

การบรรยายเรื่อง Legend Of lasik

ภาพบรรยากาศ ภายในงาน การบรรยายเรื่อง Legend Of lasik

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุม อาคาร 11 มหาวิทยาลัย รังสิต

Visitors: 108,461