CCOG 2016

การประชุมวิชาการประจำปี 2559 Chiangmai Conference on OB&GYN (CCOG 2016):Adcanced Practice

 

ชื่องาน                  การประชุมวิชาการประจำปี 2559 Chiangmai Conference on OB&GYN

                             (CCOG 2016):Adcanced Practice article

จัดโดย                  ภาควิชาสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา

วันที่จัดงาน           3 – 5 กุมภาพันธ์ 2559

สถานที่จัดงาน      ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

 


 


Visitors: 70,474