Physical Therapy Association of Thailand (P.T.A.T)

การประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2559

Physical Therapy Association of Thailand (P.T.A.T)

ชื่องาน                 การประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2559

จัดโดย                 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

วันที่จัดงาน           21 - 23 มิถุนายน 2559

สถานที่จัดงาน      โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 


 

 

 

 


Visitors: 70,475